Met Fondsen op Naam meer ruimte om te delen

De afgelopen decennia hebben organisaties en particulieren die de doelstelling van de vereniging delen, hun vermogen in stichtingen of fondsen overgedragen. Deze zijn als Fonds op Naam ondergebracht. Hierdoor kan het werk van Maatschappij van Welstand verder uitbreiden, waar wij heel dankbaar voor zijn. Op dit moment zijn er twaalf Fondsen op Naam met specifiek benoemde doeleinden.

Fonds Bianchi

Fonds Bianchi was aanvankelijk de stichting Bianchi die eind 2004 onder de hoede van Maatschappij van Welstand is gekomen. Het vermogen van de stichting kwam voort uit de nalatenschap van mevrouw Bianchi (echtgenote van de voormalige burgemeester van Geertruidenberg). Het fonds is in eerste instantie bedoeld voor onderhoud en renovatie van het monumentale kerkgebouw van de Protestantse Gemeente te Geertruidenberg. Daarnaast kunnen ook subsidies toegekend worden aan andere Protestantse Gemeenten uit Brabant en Limburg, die eigenaar en gebruiker zijn van een monumentaal kerkgebouw en financiële steun zoeken voor restauratie of renovatie van het gebouw.

Fonds De Haaf

Fonds De Haaf is in 2014 ontstaan door een schenking van stichting De Haaf. De doelstelling van het fonds is het verlenen van financiële steun aan initiatieven en projecten die gericht zijn op geestelijke, culturele en maatschappelijke vorming, voornamelijk van gemeenten van de Protestantse Kerk in Nederland te Noord-Holland en daarbij betrokkenen, waarbij de joods-christelijke traditie leidend zal zijn. Vooral de vorming en toerusting van vrijwilligers in de gemeenten verdient aandacht.

Fonds Het Kompas

Fonds Het Kompas is in 2020 door een schenking van ing. Wouter van Oostrum opgericht. De doelstelling is het in stand houden van de Protestantse Gemeente Hilvarenbeek, het ondersteunen van de diaconie van de Protestantse Gemeente Hilvarenbeek en het in stand houden en versterken van de woon-werkzorgboerderij ‘De Moerhoeve’ te Kloetinge die eigendom is van Maatschappij van Welstand.

Fonds Van de Craats

Het fonds is in 2008 ontstaan uit de Stichting Cor van de Craats. Deze stichting werd opgericht bij het testament van de in 2003 overleden C.W.J. van de Craats. Het vermogen van het fonds bestaat uit 80 ha landbouwgronden in de buurt van Garderen en Uddel. Deze gronden worden verpacht en de opbrengst staat ter beschikking van de doelstelling van het fonds: het financieel steunen van protestants diaconaal werk in de provincie Gelderland.

Fonds Dieden

Het Fonds Dieden is in 2019 ontstaan door een schenking van de Classis ’s-Hertogenbosch van de Protestantse Kerk in Nederland. Dit fonds ondersteunt de Protestantse Gemeente Ravenstein en de Hervormde Gemeente Lith en Oijen. Daarnaast mag jaarlijks een vast bedrag aan projecten ten behoeve van pastorale ondersteuning in kerkelijke gemeenten uitgekeerd worden.

Fonds SIOC

Fonds SIOC was aanvankelijk een stichting onder de hoede van de Maatschappij van Welstand. Dit Fonds steunt diaconale projecten van kerken die gericht zijn op gemeenschapsvorming en recreatie met zorg. Ook jeugdwerk op christelijke grondslag kan op steun rekenen. De middelen van het Fonds SIOC komen uit het dividend van RCN.

Fonds Jacob van Heusden

Het Fonds Jacob van Heusden is in 2016 door een schenking van het bestuur van de Stichting Jacob van Heusdenfonds verkregen. Dit fonds draagt bij aan de ondersteuning in de eerste levensbehoeften van individuen en gezinnen. Deze aanvullende steun is bedoeld voor mensen die leven op of onder het bestaansminimum en waarbij de wettelijke regelingen van de (Nederlandse) overheid niet of niet in voldoende mate voorzien. Het fonds wordt onder meer gesteund door giften van de Marez Oyens van Ittersumstichting en door de Stichting De Korinthiërs.

 

Fonds Gereformeerde Kerk Zandvoort

Dit fonds is in 2008 geschonken door de voormalige Gereformeerde Kerk van Zandvoort en gevormd door de verkoop van het kerkgebouw en de pastorie. Het vermogen dat bestaat uit effecten en liquide middelen, dient 15 jaar in stand gehouden te worden. Ook is vastgelegd dat het Drugspastoraat te Amsterdam en ‘Kerk zonder Grenzen’ te Bloemendaal jaarlijks een vastgestelde bijdrage krijgen. De overige opbrengsten zijn bij voorkeur beschikbaar voor kerken in Kennemerland waarvan de subsidieaanvraag voldoet aan de doelstellingen van Maatschappij van Welstand.

 

 

Fonds Johanniter Tehuis De Heerenhof

Het Fonds Johanniter Tehuis De Heerenhof was aanvankelijk een stichting die in 2011 onder de hoede van Maatschappij van Welstand is gekomen en is sinds 2017 een Fonds op Naam. De kasteelhoeve De Heerenhof met aanliggende landbouwgronden is de nalatenschap van de dames De Görschen. Het doel van de stichting was het ‘dienen van de mensheid door hulpverlening aan gewonden, zieken en andere hulpbehoevenden’. Maatschappij van Welstand is eigenaar geworden van de kasteelhoeve en de landbouwgronden. De opbrengst van de verhuur van de kasteelhoeve en van de pacht van de landbouwgronden worden doelen gesteund die passen bij de laatste wil van de dames De Görschen waaronder vakantiewerk van de Johanniter Orde.

Fonds Utrechtse Theologische Studiefondsen

Dit fonds is in 2013 ontstaan door een schenking van de Stichting de Verenigde Utrechtse Theologische Fondsen. Deze schenking moet voor onbepaalde tijd in stand gehouden worden. De doelstelling van het fonds is het bevorderen van de theologische studie van studenten die, binnen de Nederlandse academische opleidingen Religiewetenschap en/of Theologie, een bachelor of masterstudie doen in affiniteit met de protestantse traditie.

 

Fonds Berkelbach van der Sprenkel Fundatie

Dit fonds is in 2009 ontstaan door een schenking van de Stichting Berkelbach van der Sprenkel Fundatie. Het heeft als doel de wetenschappelijke bestudering van de eenheid der kerken en alles wat – in de ruimste zin van het woord – daarmee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. In 2019 is conform de schenkingsakte het resterende vermogen toegevoegd aan het vermogen van Maatschappij van Welstand.

Fonds Vrienden van de Toeristengemeente Gulpen-Vaals

Het fonds is in 2019 ontstaan door een schenking van de Stichting Vrienden van de Toeristengemeente Gulpen-Vaals. De doelstelling is het in stand houden en zo mogelijk uitbreiden van het kerkelijk werk, dat plaatsvindt in de toeristengemeente Gulpen-Vaals (tegenwoordig deel uitmakend van de Protestantse Gemeente Maas-Heuvelland).

 

Meer weten? Steunen Pacht & grond Brochure(s) aanvragen