Toekomstgericht kerk-zijn in de Kempen

Samenwerkende Kempenkerken komen verder dan als afzonderlijke kerken onder het motto ieder voor zich.” (interim predikant Pieter van Winden) .”

Bekijk de website PKN De Kempen

Herbronnen met blik naar buiten

De protestantse gemeenten in Waalre, Valkenswaard, Veldhoven & Bladel, Hogeloon & Eersel en Bergeijk zoeken ondersteuning voor hun transitie naar toekomstgerichte en duurzame kerken. Hiervoor zijn ze in 2016 al een combinatie aangegaan als PKN de Kempen. In 2022 zijn ze een gezamenlijk vijfjarig project gestart om deze ontwikkeling kracht bij te zetten. 

Nadat de vijf gemeenten in de Kempen waren samengegaan om zich verder te ontwikkelen als toekomstgerichte kerken, merkten zij in de praktijk dat het verder ontwikkelen van een visie lastig is om ‘erbij’ te doen. Daarom ligt er nu een plan om deze gemeenten hierin verder in de ondersteunen. In dit plan staat onder andere het doel beschreven om te herbronnen, maar ook te ontdekken wat de kerk kan en wil betekenen voor de samenleving om haar heen. 
In dit eerste jaar is er een interim-predikant aangesteld voor twee dagen in de week. Die functie wordt ingevuld door Pieter van Winden, een predikant met veel ervaring in het begeleiden van kerken rondom revitaliseringsvraagstukken. 
Daarnaast wordt er per gemeente in kaart gebracht wat mogelijkheden en knelpunten zijn met het instrument ‘Nieuw Kerkelijk Peil’. Zo kan op basis van deze informatie in het eerste jaar een gedetailleerder plan voor de toekomst worden gemaakt. 

Waarom wij dit project steunen

Maatschappij van Welstand draagt graag bij vitale kerkgemeenschappen. Ook proberen wij te stimuleren dat kerken (of christelijke  organisaties) een open blik hebben naar hun omgeving en samenwerken waar dat meerwaarde biedt. Daarom steunen wij dit project van harte.  

Tegelijk kijken we ook constructief kritisch mee. Wij zien vaker in protestantse kerken dat de eerste reflex is: er moet een predikant bij. Daarom zijn we blij dat de kansen en behoeften van de kerken nu eerst goed in kaart worden gebracht en er op basis daarvan een plan voor de komende jaren gemaakt wordt.  

Toekenning: € 35.000 voor het eerste jaar. Hierbij is de intentie om ook het vervolg van dit project te steunen, maar wordt het vervolgplan nog afgewacht. 

Ruimte geven om te delen

Wij willen actief bijdragen aan de levensbloei van mens en aarde in kerk en maatschappij. Het protestants-christelijk geloof is hierbij de inspiratiebron. Met onze leden en partners werken wij samen aan een hoopvolle toekomst.

Bekijk alle projecten
Meer weten? Steunen Pacht & grond Brochure(s) aanvragen